Artikel 1 

Definities

1.1. De maatschap: de maatschap Leijzer & Visschers Advocaten, gevestigd te Elst (Gld). 

1.2. De cliënt: degene met wie de maatschap een overeenkomst van opdracht tot juridische dienstverlening heeft. 

1.3. Honorarium: de financiële vergoeding die de cliënt voor werkzaamheden, voortvloeiend uit een opdracht tot juridische dienstverlening, aan de maatschap is verschuldigd, exclusief verschotten en kantoorkosten. 

1.4. Verschotten: alle kosten, met uitzondering van de kantoorkosten, die de maatschap maakt bij de uitvoering van de aan de maatschap verstrekte opdracht. 

1.5. Kantoorkosten: een vast percentage van het honorarium dat de maatschap in rekening brengt ter dekking van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Artikel 2 

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht aan de maatschap, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. 2.2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren.

Artikel 3 

Overeenkomst van opdracht

3.1. Iedere overeenkomst van opdracht wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW) en de werking van art. 7:407 lid 2 BW worden volledig uitgesloten. 

3.2. De maatschap kan, bij het sluiten van de overeenkomst tot opdracht, slechts vertegenwoordigd worden door aan het kantoor van de maatschap verbonden advocaten.

Artikel 4 

Declaratie en betaling

4.1. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt een honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. 

4.2. De hoogte van de tarieven kunnen tussentijds door de maatschap worden aangepast met maximaal 5 % per kalenderjaar. Vanaf het tijdstip dat de nieuwe tarieven gelden, zullen ook in lopende zaken vanaf dat moment de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. 

4.3. De maatschap is gerechtigd van de cliënt een betaling van een voorschot op het honorarium, verschotten en kantoorkosten te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de einddeclaratie. De maatschap is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is ontvangen 

4.4. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de op de declaratie vermelde datum op de wijze zoals onderaan op de declaratie vermeld. 

4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt een vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten à 10 % over het openstaande bedrag van de declaratie. In dat geval is de maatschap bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel te beëindigen. 

4.6. Voor de cliënt die in aanmerking is gekomen voor gefinancierde rechtsbijstand geldt dat in plaats van een honorarium verschuldigd is de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing in rekening kunnen worden gebracht. Hieronder valt de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage, alsook andere gemaakte of te maken kosten, die niet door de Raad voor Rechtsbijstand aan de maatschap worden vergoed. 

4.7. Indien voor een cliënt een aanvraag is ingediend voor gefinancierde rechtsbijstand, en de aanvraag wordt afgewezen, ingetrokken of niet in behandeling wordt genomen, is de cliënt alsnog over alle verrichte en nog te verrichten werkzaamheden het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.

Artikel 5 

Aansprakelijkheid

5.1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis, waaronder ook een nalaten begrepen wordt, voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van de maatschap komende eigen risico. 

5.2. De in art. 5.1. opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien. 

5.3. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die door de maatschap zijn ingeschakeld. 

5.4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet ingeval van grove schuld of opzet van de maatschap. 

5.5. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welke hoofde ook jegens de maatschap in verband met de door de maatschap verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 6 

Geschillen

6.1. De rechtsverhouding tussen de cliënt en de maatschap wordt beheerst door Nederlands recht. 

6.2. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen de maatschap en een cliënt kennis te nemen.